ഒരു കടലാസിലെ കുറിപ്പുകള്‍

Posted in  , , ,   with       
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയയൊരു സഞ്ജിയില്‍ കിടന്ന കിട്ടിയ ഒരു കീറ കടലാസില്‍ എഴുതിയിരുന്നതാ...
തിയതി - 10-04-2006

നിറഞ്ഞു എന്‍ മിഴികലില്‍ കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളികള്‍,
ഓരോ തുള്ളിയും സ്നേഹതിന്‍ കവിതകള്‍.
കവിളില്‍ നനഞ്ഞിറങ്ങിയ കുളിരാര്‍ന്ന,
വരികളില്‍ ചിലതെഴുതിയ കവി ,
നീയാണെന്‍ സുഹ്രുത്തേ....
നിന്നുടെ വരികള്‍ എന്‍ ജീവനില്‍,
തഴുകിയുണര്‍തിയാ ഗാനം,
സുന്ദരമാം സുഹ്രുത്തേ..
സുന്ദരമാം സുഹ്രുത്തേ..

അതിലെ മറ്റു കുറിപ്പുകള്‍...

കാറ്റില്‍ മണ്ണിന്‍ ഗന്ധമൊഴുകും നേരം,
നെഞ്ജില്‍ തേങ്ങും വിടയുടെ നൊംബരം...
(may be jithu and raghesh remember these lines....)

പിന്നെ ഇതും.....
COMSKYS RULEZ FOREVER... ;)

--Rahul Nair

Sharing feels good and purifies your soul (true story!)